Stamus Mentnamiku

Vědosloví (výbor)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Bernard BolzanoBolzanovo Vědosloví (s podtitulem: Pokus o zevrubný a převážně nový výklad logiky se stálým zřetelem k dřívějším zpracovatelům) vyšlo za hranicemi rakouské monarchie, u nakladatele J. E. v. Seidla v bavorském Sulzbachu v roce 1837. Bylo to v době, kdy Bolzano, pronásledovaný rakouskými státními a církevními úřady pro své pokrokové sociální a filozofické názory, byl již zbaven místa profesora náboženské nauky na pražské univerzitě (1819) a žil v ústraní na venkově. Bolzano se jako vynikající matematik věnoval studiu filosofických základů matematiky. Byl plně přesvědčen, že matematika splňuje nejlépe ze všech věd ideál dokonalosti, nicméně i v tomto oboru je podle jeho mínění naše poznání značně kusé. Soudobý výklad matematiky považoval za málo uspokojivý, nacházel v něm řadu nepřesností i zjevné nejasnosti v pojetí takových důležitých geometrických pojmů, jakými jsou pojmy „přímka", „plocha" či „těleso". Bolzano si posléze uvědomuje, že tylo potíže jsou způsobeny logicky nepropracovaným a filozoficky nezdůvodněným pojetím matematické metody. Proto po vzoru G. W. Leibnize žádá důkazy, popř. zdůvodnění každé matematické věty bez výjimky – tedy i základních vět, jako jsou axiómy a postuláty. Bolzano však chápe pod matematickou metodou něco jiného než Leibniz nebo naše současnost. Nejde mu o matematizaci vědy. Jeho pozornost se plně soustřeďuje na metodologii definitorické a deduktivní výstavby vědeckých systémů, na otázky jejich učebnicového výkladu a na problematiku filozofické fundace vědy. Těmto otázkám je „Vědosloví" převážně věnováno. Samo ,,Vědosloví" představuje svým rozsahem obrovský vědecký projekt. Jsou to 4 svazky o celkovém rozsahu téměř 2 400 stran. Člení se na úvod a 5 dílů: Fundamentální nauku (zdůvodňuje existenci objektivních pravd), Elementární nauku (nauka o souzení a usuzování), Teorii poznání, Heuristiku (nauka o získávání nových poznatků) a Vlastní vědosloví. Celkem to je 718 paragrafů. Bolzano si uvědomoval, že svým rozsáhlým spisem sotva zaujme širší čtenářskou obec. Proto označil některé paragrafy hvězdičkami, a tak dal vlastně sám podnět k pořizováni výborů ze svého hlavního díla. Sám takto ,,vybral" 267 paragrafů. První český překlad a výbor z „Vědosloví", který se nyní dostává do rukou českého četnáře, obsahuje 139 paragrafů – mezi nimi i některé, které Bolzano sám neoznačil, které však vynikly teprve s odstupem času a mají dnešnímu čtenáři nepochybně co říci. Originál: Versuch einer ausführlichen und grösstentheils neuen Darstellung der Logik mit steter Rücksicht auf deren bisherige Bearbeiter. Herausgegeben von mehren seiner Freunde. Mit einer Vorrede des Dr. J. Ch. A. Heinroth, Sulzbach, in der J. E. v. Seideischen Buchhandlung 1837...celý text


Kalendár akcií oznamy Informácie Hravé uenie Vyhadávanie. Vdosloví uí jak máme postupovat pi rozkladu celé oblasti pravd v jednotlivé vdy a pi výkladu tchto vd ve zvlátních uebnicích. Podání papírem IJSR. Ovocný trh 5. Vdosloví výbor.


Bolzano

V diplomní práci její výtah zde pedkládám jde o logické názory Bernarda Bolzana jednoho z nejexaktnjích evropských myslitel jeho osud v mnohém pipomíná . Počítačové sítě poznámky. Místo Praha. 592 19418 113 11945. Rok vydání 1981. Vdosloví pedstavuje vdu o vdní vbec a má zdvodnit principy vech vd. 3 Dollar Dopravní škola. Vedrovice leí pímo na bývalém rozhraní dvou národnostních celk. Ahoj pátelé s jarními dny pichází i pozvánka na nové akce. Bernard Bolzano 5. Bernard Bolzano 17811848 byl eský matematik filozof a knz nmecké národnosti. Sokol Mistr Eckhart a. Úhlový pruh tutoriál. Název Vdosloví Pokus o zevrubný a peván nový výklad logiky se stálým zetelem k dívjím zpracovatelm Výbor . Pedmluva osvtluje zámry které Bolzano ve Vdosloví sledoval a hodnotí mylenkový odkaz tohoto monumentálního díla.

J Pugliese Auto.


Zábavná kniha PDF Vědosloví (výbor) PDF. E-knihy ke stažení online v PDF i do čtečky Bernard Bolzano.